No icon

ngu-van-luc-khi-nam-tan-suu-

NGŨ VẬN LỤC KHÍ NĂM TÂN SỬU 2021

Năm 2021 thiên can Tân, địa chi Sửu ngũ vận thuộc năm thiên can thủy vận bất cập, ngũ hành suy yếu vô lực không đủ sức chống đỡ, cho nên phải lấy địa chi hóa khí Thái Âm thấp thổ dẫn dắt làm chính. Thiên can ngũ vận thuộc thủy, hóa khí là hàn thủy, địa chi khí hóa là thấp thổ, vì vậy thời tiết năm Tân Sửu 2020 chủ yếu là không khí lạnh và ẩm ướt. Nhưng vì thủy vận bất cập cho nên lượng mưa giảm nhiều so với những năm thủy vận thái quá.

Năm 2021 Thái Âm thấp thổ Tư Thiên, Thái Dương hàn thủy Tại Tuyền, thiên vận và địa khí kết hợp thành tư lệnh hàn thấp chủ khí. Do hàn thấp âm khí quá nặng tạo môi trường chovirut và vi khuẩn sinh sôi, các chứng bệnh liên quan cũng theo đó mà phát sinh. Tư lệnh hàn thấp chủ khí, nên âm thịnh dương suy, thảo mộc kém phát triển, mùa màng không được bội thu.

Tân Sửu niên thiên vận thuộc thủy, địa vận thuộc thổ, thổ khắc thủy, khí khắc vận thuộc năm “khí thịnh vận suy” Thiên Hình, sự thay đổi của thời tiết chủ yếu dựa vào lục khí, ngũ vận là phụ.

Lục khí năm Tân Sửu 2021

- Sơ khí: từ Đại Hàn đến cuối Kinh Chập, chủ khí, khách khí đều Quyết Âm phong mộc, thổ khí bị áp chế

- Nhị khí: từ Xuân Phân đến cuối Lập hạ, chủ khí, khách khí đều Thiếu Âm quân hỏa, kim khí bị áp chế

- Tam khí: Tiểu Mãn đến cuối Tiểu Thử, chủ khí Thiếu Dương tướng hỏa, khách khí Thái Âm thấp thổ, thủy khí bị áp chế

- Tứ khí: Đại Thử đến cuối Bạch Lộ, chủ khí Thái Âm thấp thổ, khách khí Thái Dương tướng hỏa, thủy khí bị áp chế

- Ngũ khí: Thu Phân đến cuối Lập Đông, chủ khí, khách khí đều Dương Minh táo kim, mộc khí bị áp chế

- Lục khí: Tiểu Tuyết đến cuối Tiểu Hàn, chủ khí khách khí đều Thái Dương hàn thủy, hỏa khí bị áp chế.

Kết luận:

- Vận: Thái Âm thấp thổ, Tư Thiên thái dương hàn thủy tại tuyền, thổ thịnh thủy suy, hoàng cực thuộc thổ.

- Khí: Hạc lưu chi kỉ, tuế thủy bất cập, thấp khí thịnh hành, thủy thụ kỳ tà, vũ âm vi hư, chấn tinh quang mang.

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (NTD mạnh xuân Tân Sửu niên 2021)

Comment