KỲ MÔN ĐỘN GIÁP LẬP BÀN
奇門遁甲排盤
 
 

Câu hỏi:
Dương lịch: Năm  tháng  ngày  lúc  giờ  phút 

Khởi cục pháp:         
Tuỳ chọn:   
An Quý Nhân:
Ngôn ngữ:  
 

常言道:“失之毫厘,差之千裏”。這用來形容紫微的排盤過程最恰當不過,每壹個小小的誤差都會使結果大相徑庭。而我們經過專家們的反複研究和實驗,參考了大量的文獻,研制出最貼近古法、最准確地排盤方式,從以下幾點可以看出。