Mai Hoa Dịch Số

Chiêm Mai Hoa theo Lịch hoặc tự lựa cách
Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây
Cách chọn lấy quẻ
     
Gia Số
Quái 1 Quái 2 Hào động
Số 1 Số 2
Năm Tháng Ngày Giờ Gia số
Trợ dụng Tiên Thiên Quái Số
       Kế chương bằng JavaScript cấp 1.07x1
Chương trình Mai Hoa được thực hiển bởi tác giả Thiên Y.