Kiểm tra có phạm Trùng Tang Liên Táng hay không ? - 重喪日

Sinh năm Phái Ngày mất Giờ mất
Kết Quả
Điền đủ dữ kiện rồi bấm nút Kiểm Tra Trùng Tang

12 Cung
TịNgọMùiThân
ThìnNam thuận hành
Nữ nghịch hành
chiều kim đồng hồ
Dậu
MãoTuất
DầnSửuHợi • Tuổi thọ theo thuyết Đông Phương được tính như sau:
  • Lấy năm qua đời trừ đi năm sinh và cộng thêm 1.

 • Theo cách tính Nam hoặc Nữ, nếu ngày hoặc giờ chấm dứt nhằm cung Dần, Thân, Tị, Hợi là phạm.

 • Nam phái: 10 tuổi khởi tại Dần, đếm thuận hết số hàng chục, tiếp số lẻ tới đủ tuổi người mất, rồi từ đó khởi tháng Giêng đếm tới tháng mất, lại từ đó khởi mồng 1 và đếm tới ngày mất.
  • Nếu không tiếp tục từ đó khởi giờ Tý và đếm tới giờ mất.

 • Nữ phái: 10 tuổi khởi từ cung Thân đếm nghịch chiều hết số hàng chục, tiếp số lẻ tới đủ tuổi người mất, rồi từ đó đếm tháng Giêng đếm tới tháng mất, lại từ đó khởi mồng 1 và đếm tới ngày mất.
  • Nếu không tiếp tục từ đó khởi giờ Tý và đếm tới giờ mất.

 • Nếu phạm, cách hóa giải như sau:
  • Dùng giấy vàng viết 4 chữ đỏ: "XXXX", để vào phong thư trắng và dán lên nắp quan tài và để chôn luôn.
"XXXX" là 4 Chữ
tùy theo tháng âm lịch như sau:
Tháng mất (ÂL)4 chữ hóa giải
1,3,6,9,12Lục Canh Thiên Hình

六庚天刑

2Lục Tân Thiên Diên

六卒天庭

4Lục Nhâm Thiên Tai

六壬天牢

5Lục Quí Thiên Ngục

六癸天獄

7Lục Giáp Thiên Phúc

六甲天福

8Lục Ất Thiên Đức

六乙天德

10Lục Bính Thiên Oai

六丙天威

11Lục Tý Thiên Âm

六丁天陰