Bát Tự Hà Lạc

Hà Lạc Bát Tự
 Thuật Số dùng 8 Chữ để lấy thông tin cá nhân ở Hà ĐồLạc Thư 
Dương Lịch
Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây
Âm Lịch
 Năm   Tháng   Ngày   Giờ 
Nhuận
Giáp Ất Sửu Bính Dần Đinh Mão
Phái  Nam   Nữ  
     Kế chương bằng JavaScript cấp 1.07b1
Chương trình Hà Lạc Bát Tự được thực hiển bởi tác giả Thiên Y.