Mai Hoa Dịch Số

Kế chương bằng JavaScript cấp 1.07x1
Tốt nhất là dùng với Internet Explorer!

Chiêm theo lịch hoặc tự lựa cách
Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây
Cách chọn lấy quẻ
Tháng Tiết Tiết+Ngày AL
Theo lịch
Gia Số
Nhập quái
Quái 1 Quái 2 Hào động
Số+giờ Số
Số 1 Số 2
Tự nhập âm lịch
Năm Tháng Ngày Giờ Gia số
Trợ dụng Tiên Thiên Quái Số
       

Home Download
Support Download

Chương trình được thực hiển bởi Thiên Y.
Ma Phương's Blog - Upload File - PageRank Checker - Download Media - Google Adsense Search -
BBC Việt Nam - VOA News Việt Nam - Tuổi Trẻ Online - VnExpress - Thanh Niên Online - Người Lao Động - Dân Trí
Hà Lạc Lý Số - Mai Hoa Dịch Số - Flying Star Calculator - Four Pillars Calculator - Xem số điện thoại - Danh bạ điện thoại -