No icon

chu-tay-tang-dhih

Chữ Tây Tạng » DHIH

CHỮ CHỦNG TỬ DHĪḤ

CHỮ CHỦNG TỬ DHĪḤ

Advertisements

DHĪḤ
Đây là chữ chủng tử của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Mañjuśrī). Trong từ điển tiếng Phạn thì chữ DHĪḤ mang nghĩa là: sự suy nghĩ, sự thông minh, sự thông thái, trí tuệ, hiểu biết… Trong các giáo điển Vệ Đà thì chữ này đa số mang nghĩa là sự thông minh.
Chữ DHĪḤ thuộc câu thần chú được nhiều người biết đến đó là OṂ A RA PA CA NA DHĪḤComment