Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Pulling Result

Ngày: Sunday, 16/04/2017
Question : Bạn có tin là linh hồn có tồn tại hay không ?
Voted : 3 Person
Đồng ý Voted (2) person, Không Voted (0) Person, Bình luận (1) Person
66 % Đồng ý
0 % Không
33 % Bình luận