Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Pulling Result

Ngày: Sunday, 16/04/2017
Question : Bạn có tin là linh hồn có tồn tại hay không ?
Voted : 5 Person
Đồng ý Voted (4) person, Không Voted (0) Person, Bình luận (1) Person
80 % Đồng ý
0 % Không
20 % Bình luận