Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương
dao-cua-nhung-con-so-p-con-so-nao-tuong-trung-cho-troi-dat-nguoi Đạo của những con số (P2) – Con số nào tượng trưng cho Trời – Đất – Người?
Sunday, 16/04/2017 02:00 am
Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Nguyên lý Thái Cực cho rằng bản thân vũ trụ là có con số, chúng sinh vạn vật trong vũ trụ cũng đều có số, tất cả mọi thứ trong vũ trụ tồn tại đều là sự thể hiện của những con số. Cũng có thể nói rằng tất cả đều là con số, sinh mệnh và vật chất, thời gian và không gian đều là thể hiện của những con số, tất cả đều có con số, tất cả cũng đều nằm trong các con số. Kết cấu và sự phát triển diễn hoá của tất cả sinh mệnh và vật chất, thời gian và không gian đều đang thuận theo và thể hiện quy luật vận hành của những con số, quy luật này chúng ta cũng gọi nó là định số.

Phần 1

2. Sự sản sinh của những con số

Lão Tử có câu rằng: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ông còn nói: “….Đạo đại, Thiên đại, địa đại, nhân diệc đại. Vực trung hữu tứ đại, nhi nhân cư kỳ nhất yên.” (Đạo lớn, Trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong vùng có 4 thứ lớn, thì con người xếp thứ nhất). Đạo mà Lão Tử giảng chính là vô cực, số của vô cực chính là số 0. Nhất mà ông nói chính là Thái Cực, chỉ toàn bộ vũ trụ, Nhị là chỉ âm dương, thời không, đối với con người mà nói thì chính là Trời và Đất trong không gian nảy của chúng ta. Tam là chỉ con người, bởi vì giữa Trời và Đất có con người, cho nên mới tạo nên vạn sự vạn vật lấy con người làm gốc, trong đó cũng gồm tất cả vật chất, của cải mà con người sáng tạo ra. Cũng chính vì mọi vật chất trong không gian này của chúng ta đều được tạo ra vì con người, thiết kế vì con người. Cổ ngữ nói rằng có con người là có cả thế giới, cho nên mới nói tam sinh vạn vật. Đạo Tam Tài nói trong “Kinh Dịch” cũng là chỉ Trời Đất Người.

(Ảnh minh họa)

Nhất nhị tam mà Lão Tử nói chủ yếu ứng dụng về ý nghĩa tượng trưng của những con số, mục đích của ông không phải là để giảng về những con số, mà là để giảng Đạo, là để nói rõ trật tự sáng tạo ra Thiên Địa Nhân, trật tự này cũng là một trong những nội hàm về những con số trong nguyên lý Thái Cực.

Trong bài trước chúng ta đã nhắc tới, số 0 trong nguyên lý Thái Cực đại diện cho Vô cực, mà trạng thái của Vô Cực là điều mà mọi sinh mệnh trong Thái Cực đều không thể tưởng tượng và nắm bắt được. Cho nên tại đây chúng tôi không cần phải thảo luận thêm về hàm nghĩa của số 0.

Bởi vì Vô Cực sinh Thái Cực, số của Thái Cực chính là Ngũ – số 5, cho nên mới nói số 5 là thể hiện trực tiếp nhất của số 0. Vậy thì những chữ số khác Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu, Thập đều thuộc về phạm trù có, đều nằm trong Thái Cực. Nếu chúng ta coi Ngũ (số 5) của Thái Cực là sự tồn tại tiên thiên, vậy thì 10 chữ số Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu này là sự tồn tại của hậu thiên, 10 số này đều là thể hiện cực đoan của Ngũ (số 5), là hình thức biểu hiện nội trong Thái Cực.

Nhằm tiện cho việc phân biệt giữa Ngũ (số 5) của vũ trụ và Ngũ (số 5) trong dãy số Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu, Thập, có thể thể hiện 10 số này bằng những con số la-tinh (đó chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Mối quan hệ giữa chúng vẫn là mối quan hệ tiên thiên và hậu thiên (Ngũ – số 5) hậu thiên là bức tranh thu nhỏ của Ngũ (Số 5) trong Thái Cực), là chữ số nằm ở giữa, cực âm của Ngũ (số 5) là Thập (Số 10).

Nguyên lý Thái Cực cho rằng, mọi sinh mệnh và vật chất trong vũ trụ này của chúng ta đều do ngũ hành cấu thành, tức là vi lạp cấu thành nguyên thuỷ nhất, nguyên sơ nhất của mọi sinh mệnh và vật chất chính là Ngũ hành. Trong lý luận của Đạo gia thời Trung Quốc cổ đại, trạng thái nguyên sơ của Ngũ hành tại vi quan được gọi là “Khí 炁”, cũng viết là “Khí 氣”, cho rằng khí của Ngũ hành tụ lại thì thành hình, tản đi thì là khí. Lão Tử cũng có câu rằng: “Vạn vật phụ âm nhi bão dương, sung khí dĩ vi hoà” (Vạn vật chứa âm mà ôm dương, khí đầy đủ thì hoà), cũng là ý nghĩa này.

Khí trong Ngũ hành có 5 hình thức thể hiện lần lượt là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Năm hình thức thể hiện này vừa là 5 trạng thái tinh thần khác nhau, đồng thời cũng lại là 5 trạng thái vật chất khác nhau. Trạng thái tinh thần của sinh mệnh khác nhau thì đặc trưng cá tính, bộ mặt tinh thần và phương thức tư duy cũng khác nhau, cách nhìn đối với cùng một sự vật nhưng lại khác nhau như Nhân (Mộc chủ Nhân) giả kiến nhân, Trí (Thuỷ chủ Trí) giả kiến Trí. Còn trạng thái vật chất của sinh mệnh khác nhau thì cấu thành vật chất bề mặt, kết cấu hình thể của nó cũng khác nhau, biểu hiện trong không gian này của chúng ta chính là có non có nước, có kim có mộc, có động vật có thực vật.

Năm số giảng bên trên Thuỷ Nhất, Hoả Nhị, Mộc Tam, Kim Tứ, Thổ Ngũ đều là thể hiện cực đoan của Ngũ (Ngũ Hành), là số của Ngũ hành tiên thiên. Điều gọi là tiên thiên đối với con người mà nói chính là cảnh giới cao, là trạng thái nguyên thuỷ và vi quan. Không gian mà nhân loại tồn tại, vạn sự vạn vật mà đôi mắt thịt có thể nhìn thấy đều là tồn tại hậu thiên. Bởi vì vạn sự vạn vật bao gồm cả thân thể người đều do Ngũ hành cấu thành, Ngũ hành tụ lại thì thành hình, tản đi thì thánh khí, cho nên số của Ngũ hành hậu thiên chính là từng chữ số của ngũ hành tiên thiên cộng thêm 5 mà ra (Số Ngũ hành chỉnh thể), tức là Thuỷ Lục, Hoả Thất, Mộc Bát, Kim Cửu, Thổ Thập. Hợp lại thì 1, 6 thuộc về Thuỷ; 2, 7 thuộc về Hoả; 3, 8 thuộc về Mộc; 4, 9 thuộc về Kim; 5, 10 thuộc về Thổ. 10 số này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chính là triển hiện toàn diện của Ngũ hành (Ngũ). Tiên thiên và hậu thiên, vi quan và hồng quan, cùng nhau tổ hợp nên vũ trụ hoàn chỉnh này.

Bởi vì số lẻ là Dương, số chẵn là Âm, số của Ngũ hành Thuỷ Hoả Mộc Kim Thổ lần lượt đều có âm dương, tức là Ngũ hành có âm có dương, cho nên Ngũ hành cũng được gọi là Ngũ hành âm dương.

Chúng ta biết rằng trong khi miêu tả “Hà Đồ” thì có cách nói như thế này: Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa Lục thành chi; Địa nhị sinh hoả, Thiên thất thành chi; Thiên tam sinh Mộc, Địa Bát thành chi; Địa Tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi; Thiên Ngũ sinh Thổ, Địa Thập thành chi. Cho nên cổ nhân bèn gọi Nhất là sinh số (số sản sinh vạn vật trong ngũ hành) của Thuỷ, Nhị là sinh số của Hoả, tam là sinh số của Mộc, tứ là sinh số của Kim, ngũ là sinh số của Thổ. Gọi Lục là thành số (số phần trăm) của Thuỷ, thất là thành số của Hoả, bát là thành số của Mộc, cửu là thành số của Kim, thập là thành số của Thổ. Vạn vật đều có thuộc tính Ngũ hành của mình, thuộc tính đó là do sinh số của nó quyết định. Mà vạn vật đều có sinh số và thành số, cho nên vạn vật sinh tồn đều có số của mình, số này cũng gọi là định số.

Tóm lại 10 chữ số từ 1 đến 10 đều là biểu hiện cực đoan của Ngũ hành, tức là số sinh ra trong Ngũ hành, lại được dùng để biểu thị Ngũ hành, điều mà quy luật hoạt động của những con số thể hiện chính là quy luật vận hành trong ngũ hành, tức là thời không vũ trụ và hình thức tồn tại của sinh mệnh, vật chất và quy luật diễn hoá và phát triển của nó, chính là mối quan hệ này.

Hiểu Liên biên dich

Nguồn:http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/dao-cua-nhung-con-so-p2-con-so-nao-tuong-trung-cho-troi-dat-nguoi.html